Page Loading...

Ochrana osobních údajů

Právo na informace

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou. Vaše osobní údaje zpracováváme především na základě oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.

Pokud máte dotazy ohledně zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na nadacejt@nadacejt.cz, kde je možné požádat o informace,  či podat podněty nebo stížnosti. Na základě vaší žádosti vám Nadace J&T podle svých možností obratem a písemně oznámí, jestli a jaké osobní údaje máme o vás zaznamenané.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to zejména z důvodů posouzení žádostí o příspěvek z Nadace J&T.

Příklady požadovaných dokumentů:

 • Dotazník žadatele – pro vyhodnocení konkrétní situace žadatele
 • Čestné prohlášení - pro vedení evidence žadatelů, kontroly použití poskytovaného příspěvku, vedení evidence darů a obdarovaných
 • Vyjádření sociálních pracovníků spolupracujících s žadatelem – pro ověření konkrétní životní situace žadatele
 • Kopie OP a kartičky ZTP - pro ověření totožnosti žadatele  
 • Kopii o dávkách od ÚP + OSSZ a výpis dluhů – pro ověření informací z dotazníku a faktického stavu věci
 • Rozhodnutí o svěření do péče – pro ověření oprávněnosti žadatele
 • Potvrzení školského zařízení (včetně stravovacího zařízení, ubytovacího zařízení) – pro ověření potřebnosti účelu žádosti
 • Faktury, nájemní smlouvy a další podklady k darovací smlouvě
 • Cenová nabídka/kalkulace požadovaného předmětu žádosti – pro vyčíslení předběžných nákladů
 • Lékařské zprávy/vyjádření ošetřujícího lékaře – pro ověření zdravotního stavu žadatele
 • Vyjádření ÚP – pro ověření informací o faktickém stavu věci rodiny
 • Rozhodnutí o opatrovnictví – pro ověření oprávněnosti žadatele.

Doklady doporučujeme posílat poštou doporučeným dopisem nebo zabezpečenou přílohou emailu.

Doklady s osobními údaji jsou uchovávány po dobu procesu vyhodnocování žádosti o příspěvek, pokud v darovací smlouvě není uvedeno jinak.

V případě, že dar je poskytnut z prostředků od třetích osob (včetně dotačních titulů), jsme povinni poskytnout osobní údaje žadatelů pro doložení nadačního příspěvku např. výpisy z účtu nadace, mzdové listy, prezentace, darovací smlouvy, fotodokumentaci… pokud žadatel nesouhlasí, není možné uzavřít darovací smlouvu.

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci, kteří mají podepsanou mlčenlivost.

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, ze které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle.