Page Loading...

Aktuality

Novela zákona otevřela mnoha dětem cestu k náhradní rodině


19/05/2014

Seminář „Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí – její fungování a dopady na ohrožené děti“, který se konal 12. května v Poslanecké sněmovně PČR v Praze pod záštitou poslankyň MUDr. Jitky Chalánkové, Ing. Radky Maxové a Mgr. Dany Váhalové, přinesl spoustu podnětů a úvah na téma aktuálního stavu péče o ohrožené děti. Příspěvky většiny mluvčích ale nereflektovaly pozitivní změny, které na základě této právní úpravy nastaly. Za významné neziskové organizace a odborníky působící v oblasti náhradní rodinné péče se k některým z výroků, jež na semináři zazněly, vyjádřili ředitelka o.s. Rozum a Cit Mgr. Jaroslava Máliková, ředitelka Nadačního fondu J&T Mgr. Marie Oktábcová a psycholog PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, PhD. z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

V prvé řadě šlo o reakci na zpochybnění kvality péče o ohrožené děti v pěstounských rodinách, resp. o bagatelizování negativních následků péče ústavní. O nespravedlivě negativním pohledu na ústavní zařízení hovořila ve svém příspěvku například poslankyně Chalánková. Marie Oktábcová k tomuto říká: „Pobytová zařízení mají jistě v systému péče o ohrožené děti své místo, oceňujeme jejich transformaci v malokapacitní dětská centra rodinného typu. Přesto zde ani při sebelepší péči nemůže dojít k vytvoření citové vazby tak jako v rodině. Právě absence citové vazby zásadním způsobem negativně ovlivní vývoj dítěte i jeho pozdější život.“  Oktábcová tak odkazuje na nedávnou studii Národního institutu pro děti a rodinu, realizovanou ve spolupráci s odborníky z 1. lékařské fakulty a Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Výzkum jednoznačně potvrdil, že pobyt v ústavní péči má v mnoha různých ohledech negativní vliv na vývoj dětí, a tím i na jejich pozdější život v dospělosti. Mimo narušení vztahů s biologickými rodiči, specifické traumatické zážitky, emocionální stres spojený s umístěním do náhradní péče a nutnost přizpůsobení se náhradnímu prostředí hraje pravděpodobně nejdůležitější roli absence citové vazby, tedy nemožnost udržovat si a rozvíjet emočně vřelý, stabilní a vzájemně uspokojivý vztah s pečující osobou.

MUDr. František Schneiberg na semináři uvedl, že pěstouni na přechodnou dobu nejsou potřeba vůbec, protože v prvních týdnech života si dítě pevnou citovou vazbu k pečující osobě nevytváří. „S ohledem na moderní lékařské poznatky a mj. i výše citovanou studii s tímto názorem nemůžeme souhlasit,“ říká Marie Oktábcová. „Právě v možnosti vytvoření citové vazby, která je základem pro zdravý vývoj dítěte a kterou tolik postrádají děti vyrůstající v ústavní péči, vidíme hlavní smysl pěstounské péče na přechodnou dobu,“ vysvětluje Marie Oktábcová. Proto např. Nadační fond J&T dlouhodobě usiluje o rozvoj pěstounské péče  a finančně podporuje jak náhradní rodiny a neziskové organizace, které těmto rodinám poskytují nezbytnou podporu a kvalitní odborné služby, tak podpora směřuje k ohroženým rodinám, aby dítě nemuselo být rodičům odebráno z ekonomických důvodů.

Vzhledem k vlně kritických ohlasů, jichž se dočkal institut pěstounské péče na přechodnou dobu, citujeme vedoucího odborné studie, PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Ten polemizuje s názorem MUDr. Schneiberga a názorem poslankyně Maxové, že ohrožené dítě potřebuje spíše odbornou zdravotní a psychologickou pomoc než citovou vazbu k přechodnému pěstounovi, kterého časem opouští. „Z prohlášení paní poslankyně a pana doktora není patrné, o jakou poznatkovou základnu se opírají. Aktuální odborné studie sice uvádějí, že děti i v raných vývojových stádiích jsou schopny tvořit si citovou vazbu k více osobám – a to jak paralelně, tak sukcesivně, nicméně základní vývojovou potřebou zůstává tvořit si individuální, intenzivní a reciproční vztah, která v ústavních formách péče nemůže být naplněna. K argumentu, že tyto děti vyžadují odbornou zdravotní a psychologickou pomoc – většina dětí, které se dostávají v raných vývojových obdobích do ústavní péče, mají stejné potřeby zdravotní i psychologické péče jako děti vyrůstající v biologické rodině. Zároveň není jasné, jakou psychologickou péči si paní poslankyně představuje. Děti v raných obdobích svého vývoje potřebují intenzivní senzorickou, motorickou a socio-emoční stimulaci. Jakýkoliv psycholog v ústavní péči tedy bude dělat to samé, co pěstoun na dobu přechodnou, pouze s tím rozdílem, že psycholog tuto péči poskytne v nejlepším případě jednou denně po velmi omezenou dobu, zatímco pěstoun intenzivně dle přirozeného režimu a potřeb dítěte. Význam ústavních forem péče v systému sociálně právní ochrany jistě zpochybňovat nelze, ale je nutné ho indikovat pouze v jasně odůvodněných případech. V ostatních je nutné preferovat individuální formy péče byť přechodného charakteru. Ve 21. století nelze akceptovat názory, které děti v jakémkoliv vývojovém období považují za prosté objekty zdravotní a psychologické péče a bagatelizují význam citové vazby k dospělé osobě a individuální způsoby naplňování jejich potřeb.“

Ze strany kritiků novely zaznívaly i protichůdné výtky ke vzdělávání pěstounů. „Na jedné straně je kritizována krátká doba připrav, na straně druhé je zpochybňován státní příspěvek na služby pro pěstouny, zejména na odborné doprovázení a vzdělávání. Z naší zkušenosti kvalitní přípravy a zejména návazná podpora, kterou novela plošně zavedla, mají nejzásadnější pozitivní dopad této právní úpravy do oblasti náhradní rodinné péče,“ uvádí Jaroslava Máliková. „Díky ní se konečně tato péče může stát reflektovanou a zároveň podporovanou, což je významnou prevencí jejího selhávání. Před rokem 2013 mělo podporu služeb jen malé procento pěstounů, a to jen ti, kteří o ni stáli a dovedli si o ni říci.  I přes příliv finančních prostředku do oblasti náhradní rodinné péče jsou náklady na tuto péči o dítě stále poloviční až třetinové oproti nákladům na péči o dítě v jednotlivých typech péče ústavní,“ dodává Máliková.

Nejen MUDr. Schneiberg, ale také JUDr. Libuše Kantůrková na semináři kritizovali odměňování pěstounů na přechodnou dobu, které údajně přispívá k tomu, že hlavní motivací stát se pěstounem je finanční zabezpečení. Jaroslava Máliková oponuje: „S názorem, že nárůst počtu žadatelů o pěstounskou péči jde ruku v ruce se zvýšením odměny pěstouna, se setkáváme poměrně často i v médiích. Vzhledem k tomu, že každý zájemce prochází poměrně náročným procesem prověřování a následného vzdělávání, věřím, že vybráni jsou jen ti, jejichž motivací je především pomoc dítěti v těžké životní situaci. Úvahy o zneužívání systému tím, že pěstouni na přechodnou dobu pobírají plat i v čekacím období mezi odevzdáním dítěte a přijetím dalšího dítěte do péče, považujeme za nemístné, protože toto opatření umožňuje, aby byli pěstouni připraveni přijmout do péče další dítě kdykoliv, kdy bude potřeba.“ Ostatně přítomní zástupci MPSV  na semináři doložili, že převážná většina pěstounů na přechodnou dobu má v současné době svěřené dítě do péče.

Ačkoli se přijetí novely nesetkává u odborné ani u laické veřejnosti vždy s pozitivním ohlasem a je jisté, že v oblasti péče o ohrožené děti je stále co zlepšovat, podporují níže podepsaní zástupci neziskových organizací i nadále hlavní cíl novely, jíž je vytvoření právního rámce pro zkvalitňování a rozvoj systému pomoci ohroženým dětem.   „Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí byla přelomovým krokem v péči o ohrožené děti, protože se snaží přenést do praxe zásadní poznatek o nenahraditelnosti citové vazby, a tím i preferenci výchovy dětí v harmonickém prostředí rodiny, která má nepopiratelně pozitivní vliv na vývoj dítěte,“ uzavírá Marie Oktábcová, ředitelka Nadačního fondu J&T.

Souhlas s tímto prohlášením vyjádřili:

Amalthea, o.s., Chrudim
Centrum pěstounských rodin o.s., Hradec Králové
Centrum pro náhradní rodinnou péči o.p.s., Litoměřice
Centrum pro rodinu a dítě Valika, z.s., Karlovy Vary
Čí je dítě – redakční rada
Děti patří Domů, o.s., Hradec nad Svitavou
Dobrá rodina o.p.s., Praha
Domino cz, o.p.s., Zlín
Domus – Centrum pro rodinu o.s., Plzeň
Filadelfie - Přístav Oldřichovice o.s., Třinec
Informační Středisko Mikuláš, o.p.s., Praha
Janus o. s., Brno
Lumos, Praha
Mateřské centrum Krůček, Svitavy
Nadační fond J&T, Praha
Na dlani o.p.s., Zlín
Náhradním rodinám o.p.s., Karlovy Vary
O. s. Letní dům, Praha
Občanské sdružení pěstounské rodiny kraje Vysočina, Pelhřimov
Plaváček Šumperk o.p.s., Šumperk
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Havířov
Rodina u nás, o.s., Valašské Meziříčí
Rozum a cit, o.s., Říčany
Salinger, o.s., Hradec Králové
Sdružení pěstounských rodin, Brno, Plzeň
Středisko náhradní rodinné péče, spolek, Praha
Vteřina poté - Nezávislá platforma pro práva dětí vyrůstajících mimo rodinu, Praha
 


Bartáková Zuzana, pěstounka
Bc. Bartošová Zdeňka, Dis., sociální pracovnice v občanském sdružení Salinger
Beková Zdeňka, pěstounka na přechodnou dobu
Mgr. Bendlová Daniela, sociální pracovnice OSPOD
Mgr. Blahutová Michaela, koordinátorka provázení pěstounů c organizaci Děti patří domů
Benešová Romana, pěstounka na přechodnou dobu
Beneš František, pěstoun na přechodnou dobu
Ing. Bělovská Andrea, MC Krůček
Ing. Bělovský Martin, MC Krůček
Beranová Lenka, pěstounka na přechodnou dobu
Bc. Bílek Radim Teodor, sociální pracovník v organizaci Domus centrum pro rodinu
PaedDr. Blažková Havlíčková Markéta, pracovnice Centra pěstounských rodin
Boukal Ivan, pěstoun na přechodnou dobu
Boukalová Romana, pěstounka na přechodnou dobu
Brna Petr, pěstoun na přechodnou dobu
Brnová Monika, pěstounka na přechodnou dobu
Brodníčková Hana, pěstounka
PhDr. Bubleová Věduna  ředitelka Střediska náhradní rodinné péče
Budková Miluše, pěstounka na přechodnou dobu
Mgr. Bystroňová Šárka,  ředitelka organizace Náhradním rodinám
Bystroňová Tereza, průvodce náhradních rodin v organizaci Náhradním rodinám
Mgr. Černá Eva, pěstounka na přechodnou dobu
Mgr. et Mgr. Černá Ria, psycholožka, sociální pracovnice v organizaci Amalthea
Ing. Černý Karel, pěstoun na přechodnou dobu
Mgr. Černohorský Jiří, sociální pracovník, pěstoun na přechodnou dobu
Černochová Zdenka, pěstounka
Čtvrtníková Kateřina, pěstounka na přechodnou dobu, hostitelka
Dietrich Aleš, pěstoun, předseda sdružení pěstounské rodiny Kraje vysočina
Dietrich Martin, prošel pěstounskou péčí
Dietrich Patrik,  prošel pěstounskou péčí
Dietrich Pavel,  prošel pěstounskou péčí
Dietrichová Amy, prošla pěstounskou péčí
Dietrichová Monika, pěstounka, jednatelka sdružení pěstounské rodiny Kraje vysočina
Dietrichová Šárka, prošla pěstounskou péčí
Ing. Doubková Andrea, ředitelka občanského sdružení Janus
Bc. Eklová Zuzana, pracovnice organizace Dobrá rodina
Flossmannová Eva, ředitelka Informačního střediska Mikuláš
Gajdošová Jana, pracovnice organizace Dobrá rodina
Ing. Godfryd Roman, pěstou
Heinová Renata, pěstounka, sociální pracovnice v organizaci Náhradním rodinám
Hlásková Alžběta, pěstounka na přechodnou dobu
Holubová Eva, pěstounka
Holub Václav, pěstoun
Hoppeová Šárka, pěstounka na přechodnou dobu
Horáková Marcela, pěstounka na přechodnou dobu
PhDr. Hozová Leona, PhD.,  MBA., ředitelka organizace Na dlani
Ing. Hrabáčová Martina, kordinátorka Centra pro náhradní rodinnou péči
Hronová Hlůžková Sonja , průvodce v náhradních rodinách v organizaci Náhradním rodinám
Mgr. Hurt Václav, pěstoun na přechodnou dobu
Hurtová Ula, pěstounka na přechodnou dobu
Bc. Janečková Preislerová Lucie, Plaváček Šumperk o.p.s.
Kaletová Markéta, pěstounka na přechodnou dobu
MUDr. Keřkovská Jana, pěstounka, pediatr
Kiczmerová Barbora, pěstounka, pěstounka na přechodnou dobu
Klimešová Monika, DiS., sociální pracovnice v občanském sdružení Salinger
Konečná Eva, pěstounka na přechodnou dobu
Bc. Kořínková Petra, doprovázející pracovnice, Dobrá rodina
Mgr. Krausová Kateřina, koordinátorka aktivit a aktivizační pracovnice MC Krůček Svitavy
Křižanová Barbora, communication manager, Lumos
Mgr. Kučerová Pavla, sociální pracovnice v organizaci Domus centrum pro rodinu
Kučerová Simona, sociální pracovnice v občanském sdružení Salinger
Bc. Lexová Jana, sociální pracovnice, pěstounka
PhDr. Lišková Miluše, speciální pedagog, psycholog
Bc. Loutná Martina, vedoucí programu Doprovázení, Dobrá rodina
Lučan Jiří, pěstoun na přechodnou dobu
Lučanová Magda, pěstounka na přechodnou dobu
Mgr. Malenovská Eva, sociální pracovnice, pěstounka
Ing. Marek Tomáš, pěstoun
Marková Gabriela, pěstounka
Masarovičová Petra, pěstounka
Mastná Ivana, pěstounka
Mgr. Michálková Hanka, sociální pracovnice v organizaci Domus centrum pro rodinu
Mikulková Marie, budoucí pěstounka na přechodnou dobu
Mgr. Molíková Adriana,koordinátorka organizace Dobrá rodina
Bc. Musilová Radka, sociální pracovnice v organizaci Domus centrum pro rodinu
Mgr. Najman Petr, odborný pracovník pro oblast NRP v organizaci Centrum pro dítě a rodinu Valika
Mgr. Neckařová Vlasta pěstounka, ředitelka organizace Centrum pěstounských rodin
Norková Eva, pěstounka
Norek Libor, pěstoun
Odstrčilíková Martina, zájemkyně o dlouhodobou pěstounskou péči
Mgr. Otýpková Eva, sociální pracovnice v organizaci Dobrá rodina
Mgr. Parlásková Lucie, sociální pracovnice v organizaci Domus centrum pro rodinu
Pavlíková Milada, pěstounka
Penkalová Hana, pracovnice organizace Filadelfie - Přístav Oldřichovice
Mgr. Petřeková Ivana, pracovník poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Mgr. Pirklová Lenka, sociální pracovnice v občanském sdružení Salinger
Ponocná Michaela, pěstounka na přechodnou dobu
Popelková Lenka, pěstounka
Mgr. Rosíková Iva, ředitelka občanského sdružení Salinger
Řemínek Tomáš, ředitel nadace Karla Janečka
Říčařová Jarmila, sociální pracovnice v občanském sdružení Salinger
Sedláček Stanislav, pěstoun
Sedláčková Zuzana, pěstounka
Bc. Schneeberger Antonín, pěstoun na přechodnou dobu
Bc. Skarková Jana, pracovník poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Skarková Renata, pěstounka, pěstounka na přechodnou dobu
Slavíková Michaela, ředitelka organizace Domino cz
Snížek Martin, DiS., vedoucí střediska Stopa čápa, občanské sdružení Salinger
Stieber Radislav, pěstoun na přechodnou dobu
Stieberová Paulína, pěstounka na přechodnou dobu
Bc. Strádalová Eliška, sociální pracovnice v organizaci Domus centrum pro rodinu
RNDr. Striová Miloslava, pěstounka
Svoboda David, ředitel organizace Amalthea
Mgr. Svobodová Romana, ředitelka organizace Domus centrum pro rodinu
Sviták Miloš, pěstoun
Svitáková Zdeňka, pěstounka
Ing. Sysala Ivo, zástupce ředitele organizace Filadelfie - Přístav Oldřichovice
Šantavá Margita, ředitelka Centra pro náhradní rodinnou péči
Mgr. Šmýd Pavel, ředitel Sdružení pěstounských rodin
Švec Roman, pěstoun na přechodnou dobu
Švecová Radomíra, pěstounka na přechodnou dobu
Švejdová Markéta, pěstounka
Mgr. Štokrová Terezie, psycholog, pěstounka
Bc. Štorková Petra, sociální pracovník
Ticháčková Alexandra, klíčový pracovník pěstounských rodin v organizaci Děti patří domů
Tobiáš Jaroslav, pěstoun na přechodnou dobu
Tobiášová Marcela, pěstounka na přechodnou dobu
Mgr. Tolknerová Daria, psycholog a vedoucí poradny NRP ve Sdružení pěstounských rodin
Trávníčkovi, pěstouni
Mgr. Trepková Marta, sociální pracovnice v organizaci Domus centrum pro rodinu
Ing. Trubenová Dana, pěstounka na přechodnou dobu
Urbaniak Leszek, prošel pěstounskou péčí
Urbaniak Michal, prošel pěstounskou péčí
Urbaniaková Linda, prošla pěstounskou péčí
Bc. Vachtlová Eliška, sociální pracovnice v organizaci Domus centrum pro rodinu
Valeš Matyáš, prošel pěstounskou péčí
Mgr. Vančáková Martina, pěstounka, psycholožka, rodinná poradkyně v oblasti NRP
Veitová Tereza, aktivizační pracovnice MC Krůček
Vodrážková Ivana, sociální pracovnice OSPOD Nýřany
Zachová Adriana, studentka speciální pedagogiky
Zemanová Eva, pěstounka na přechodnou dobu
Mgr. Zmuda Petr, dlouholetý ředitel dětského domova, ředitel Centra pro dítě a rodinu Valika

Pokud se svým podpisem chcete k prohlášení připojit, pošlete e-mail na adamcikova@nadacnifondjt.cz

Děkujeme všem, kteří se podíleli na tomto článku a vyjádřili nám svou podporu.