Page Loading...

Aktuality

Reakce na článek


13/01/2014

REAKCE NA ČLÁNEK  „PĚSTOUNSKÁ PÉČE OHROŽUJE ZDRAVÍ“

Publikovaný na: http://www.doktoronline.cz/clanek/146-Pestounska-pece-ohrozuje-zdravi.html

Server www.doktoronline.cz publikoval článek s názvem „Pěstounská péče ohrožuje zdraví“, který se shrnuje výsledky údajně „nejnovější americké studie“, která má prokazovat, že pěstounská péče má negativní vliv na zdraví. Uvedený článek neuvádí konkrétní zdroj, ze kterého vychází, nelze ho proto považovat za korektní již z formálního hlediska.

Uvedený příspěvek jednoznačným a zásadním způsobem mylně interpretuje výsledky údajné studie a uvádí je do zcela chybného interpretačního kontextu, který zásadním způsobem poškozuje institut pěstounské péče, ohrožené děti, které jsou jejími příjemci a v důsledku i osoby, které pěstounskou péči vykonávají. Dále pak i současné snahy o deinstitucionalizaci a individualizaci náhradní výchovné péče o děti, které nemohou být vychovávány ve vlastní rodině.

Z čistě nezávislého hlediska se jedná o hrubě zkreslenou zprávu. Informaci obdobného charakteru je nutné podat v plném kontextu. Např. otázka výskytu určitého druhu vývojových nebo psychických poruch u dětí v pěstounské péči je obvykle spojena s tím, jaké děti a z jakého prostředí se do ní dostávají, nikoliv s tím, že by toto poruchy pěstounská péče vyvolávala. Také nelze spojovat traumatický stres související s odebráním z rodiny s vlivem pěstounské péče. V moderních systémech sociálně právní ochrany dětí je odebrání z rodiny posledním institutem ochrany dítěte před okolnostmi, kterého ho potenciálně nebo fakticky ohrožují více než samotné odebrání.

V současné společnosti je faktem, že existují děti, které jsou zásadním způsobem ohroženy v prostředí vlastní rodiny. Stát na tuto situaci musí reagovat způsobem, která dítě nejen ochrání, ale zároveň mu poskytne nejlepší „náhradní“ podmínky pro jeho další vývoj. Dle řady odborných je nejlepší variantou, která se přibližuje modelu biologické rodiny právě pěstounská péče. Tyto výsledky byly publikovány a opakovaně dokládány z řady různých zemí celého světa (mj. i některé studie právě z Oregonu).

Tuto skutečnost jednoznačným způsobem prokazuje i longitudinální nezávislý výzkum skupiny odborníků z Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, Pedagogické fakulty a Národního institutu pro děti a rodinu, jehož realizaci podpořil nadační fond J&T. Ten výzkum jednoznačně prokazuje, že pěstounská péče ve srovnání s jinými formami náhradní výchovné péče (zvl. ústavní péče) je pro děti, které nemohou být vychovávány ve vlastní rodině, aktuálně tou nejlepší variantou.

Vzhledem k hrubě zkreslenému obsahu článku, který se týká eticky i lidsky velmi citlivé oblasti ohrožených dětí doporučujeme stažení tohoto příspěvku.

PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA

vedoucí skupiny pro studium vlivu náhradních forem péče na vývoj dětí

Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Národní institut pro děti a rodinu