Page Loading...

Rozvoj kapacit Nadačního fondu J&T (nyní Nadace J&T)

Dnem 1. 12. 2016 zahájil Nadační fond J&T (nyní Nadace J&T) realizaci projektu „Rozvoj kapacit NFJT“, jehož cílem bylo v horizontu 2 let posílit vlastní organizační a pracovní kapacitu, čímž následně došlo ke zvýšení úrovně profesionalizace a profesionality pracovníků nadace a ke zvýšení kvality služeb, které nadace poskytuje svým cílovým skupinám. 

Na pozicích expertů pro jednotlivé oblasti v rámci projektu s Nadací J&T spolupracovali přední odborníci na danou problematiku se zkušenostmi jak z neziskového, tak z podnikatelského sektoru.

 

Registrační číslo: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001987

Realizace: 1. 12. 2016 – 30. 11. 2018