Page Loading...

Společná šance (Dítě a závislá matka)

1. 10. 2016 zahájil Nadační fond J&T (nyní Nadace J&T) ve spolupráci s občanským sdružením Rodina u nás, o.s. realizaci projektu „Společná šance (Dítě a závislá matka)“.

Projekt prosazoval netradiční přístup k problému péče o matku uživatelku návykových látek a o její dítě formou dlouhodobé spolupráce institucí při návratu matky do normálního života.

  • Cílem projektu bylo propojení institucí, které přicházejí do styku s matkou uživatelkou a jejím dítětem/ dětmi, a zároveň pilotáž/ evaluace metodické báze, která v rámci projektu vznikla. Šlo především o zavedení společného a koordinovaného přístupu založeného na zahraniční dobré praxi a na metodikách adaptovaných na národní prostředí, které umožňují zachovat rodinné pouto mezi matkou a dítětem v co nejhodnotnější formě.
  • Podstata nového přístupu, o jehož zavedení projekt usiloval, spočívá ve využití rodinného zázemí dlouhodobé pěstounské péče dítěte jako místa pro uskutečnění primárního kontaktu matky a dítěte před nástupem matky do programu léčení a po jejím návratu. V tomto rodinném zázemí má matka možnost se s pomocí proškolených pěstounů připravovat na svou rodičovskou roli, posilovat své rodičovské kompetence, přebírat péči o dítě. Je motivována k zapojení do komunity, k hledání samostatného bydlení, zajištění finančních prostředků pro rodinu.
  • Tento přístup vyžadoval spolupráci orgánů sociálně - právní ochrany dětí, pracovníků náhradní rodinné péče, psychologů / terapeutů závislé matky, dále také mediační a probační služby, neziskových organizací zabývajících se systematickou prací s rodinou a dalších odborníků dle konkrétní situace matky.

Výstupem projektu jsou metodiky, které poskytují pracovníkům odborů soc. péče na krajích a městských úřadech, sociálním pracovníkům a dalším pracovníkům v sociálních službách informace o tom, co všechno mohou udělat, aby se tento proces zdařil. Vymezují jejich role v celém procesu a napomáhají jim v kontaktování dalších odborníků zapojených do procesu.

          

 

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001311

Operační program Zaměstnanost – prioritní osa OPZ: 2

Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Příjemce: Nadační fond J&T

Partner projektu: Rodina u nás, o.s.

Realizace: 1. 10. 2016 – 30. 9. 2018